Profil

Præsentation af den selvejende institution Growing Trees Network Foundation S/I og konceptet Folkeskoven.dk.

Growing Trees Network I/S er en selvejende institution, hvis almennyttige formål er plantning af træer til:
 - Reduktion af CO2.
 - Sikring af rent drikkevand.
 - Skabelse af nye rekreative områder til gavn for natur, dyr og mennesker.
 - Klimasikring af byer (modvirke hurtig afstrømning af nedbør)

Konceptet kalder vi Folkeskoven.dk. Navnet understreger folkelig forankring og ejerskab.

Mission
Konceptet Folkeskoven.dk gør det muligt for borgere, foreninger, organisationer og virksomheder, at bidrage til rejsning af fredskov i Danmark via køb/donation af træer.

Samarbejdsaftaler med danske kommuner og staten sikrer, at donerede træer plantes som fredskov over grundvandsressourcer, inklusiv 3 års etableringspleje. Den enkelte kommune, eller staten ejer skoven, samt står for, og bekoster den fremtidige drift.

Model for plantning af Folkeskove
Pris pr. træ kr. 14. Tilskud til kommunen fra Growing Trees Network Foundation S/I er kr. 12,00 pr. træ.

Donerede træer indbetales via online betaling eller bankoverførsel til bankkonto i Folkesparekassen.

Tilskuddene fra koncept Folkeskoven.dk finansierer:
 - Klargøring af jord og tilplantning af skovområde (ca. 4.000 træer pr. hektar).
 - Eventuel hegning.
 - 3 års etableringspleje, med garanti for at træer der ikke overlever de 3 første leveår, erstattes af nye.

Efter anlæggelse pålægges Folkeskovene fredsskovspligt, der fremtidssikrer disse i henhold til Skovloven. Kommunen eller staten står for planlægning og anlæggelse af skoven.

Se yderligere på www.folkeskoven.dk

Co-creation samarbejdspartnere
Virksomheder som har doneret