Vær med til at beskytte fremtidens rene drikkevand!

I Danmark kan vi stadig sende urenset grundvand som drikkevand til forbrugerne. Det er en ressource, vi skal værne om. Hvert år lukkes adskillige drikkevandsboringer, fordi vandet har for høje koncentrationer af pesticider.
Ved at lade arealer overgå fra konventionel landbrugsjord til skov, stoppes tilførslen af pesticider og næringsstoffer, der kan sive ned og forurene grundvandet. Skovrejsning er ud fra en samfundsøkonomisk betragtning det mest effektive virkemiddel til at beskytte grundvandet. Samtidig giver nye skove rekreative og naturmæssige sidegevinster.

DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening
DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening anslår at 10.000 hektar økologisk drevet jord vil beskytte de vigtigste boringsnære arealer, enten som eng, landbrug eller skov.

En af vejene til målet er nye Folkeskove hvor danskerne kan købe træer til plantning på kommunal- og stats jord over grundvandsressourcer, og samtidigt hjælpe til mindre CO2 i atmosfæren. Situationen er alvorlig for det danske grundvand. Vandværkerne har i de seneste 10-15 år lukket omkring 100 boringer om året på grund af forurening.

Skovrejsningsprojekter er en vigtig brik i at sikre grundvandet mod forurening. Det er generelt dyrt at rejse skov, så vandforsyninger og kommunerne vælger kun denne løsning i deres allermest følsomme indvindingsområder. Disse områder har topprioritet i beskyttelsesarbejdet, men fokus, vilje og midler mangler til at få beskyttet grundvandet.

Udfordringerne kalder på en fælles indsats - et kvantespring - for fremtidens rene drikkevand i Danmark. Derfor er det ikke bare en offentlig opgave for kommunerne og staten. Vores aftaler med disse sikrer, at de midler der genereres via donationer fra private og virksomheder er med til at accellerer rejsningen af nye Folkeskove i Danmark til beskyttelsen af det rene drikkevand.

Fakta:

  1. Skovrejsningsprojekterne er vigtige for vandforsyningerne i deres langsigtede arbejde med at beskytte grundvandet, så vi fortsat har rent drikkevand i vandhanen.
  2. Der rejses for lidt skov i Danmark, hvis regeringen vil nå sit mål om at fordoble det danske skovareal indenfor en skovgeneration, jf. det nationale skovprogram vedtaget af Regeringen i 1989.
  3. Miljøministeriet har siden 2002 indgået mange nye aftaler med vandforsyninger og kommuner om skovrejsning
  4. Miljøministeriet har i perioden 2000-2008 rejst 183 ha om året. Med det aktivitetsniveau vil det tage 35-40 år at indfri de indgåede aftaler.
  5. På finansloven for 2010 faldt anlægsbevillingen til statslig skovrejsning m.v. 60 % fra 2009 til 2010.
  6. Med det forventede aktivitetsniveau indenfor statslig skovrejsning vil det nu tage over 50 år at indfri de indgåede aftaler med vandforsyninger og kommuner.
Din donation gør en forskel!

 
Co-creation samarbejdspartnere
Virksomheder som har doneret