Vær med til at beskytte fremtidens rene drikkevand!

I Danmark kan vi stadig sende urenset grundvand som drikkevand til forbrugerne. Det er en ressource, vi skal værne om. Hvert år lukkes adskillige drikkevandsboringer, fordi vandet har for høje koncentrationer af pesticider.
Ved at lade arealer overgå fra konventionel landbrugsjord til skov, stoppes tilførslen af pesticider og næringsstoffer, der kan sive ned og forurene grundvandet. Skovrejsning er ud fra en samfundsøkonomisk betragtning det mest effektive virkemiddel til at beskytte grundvandet. Samtidig giver nye skove rekreative og naturmæssige sidegevinster.

DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening

Det seneste års fund af pesticidrester i drikkevandet, har haft stor betydning for vandværker rundt omkring i landet. Ifølge DANVA, interesseorganisationen for drikkevands- og spildevandsselskaber, er der på mindre end et år fundet mindst 250 boringer, der indeholder større mængder pesticidrester end tilladt. På et normalt år regner DANVA med, at omkring 30 boringer må lukke på grund af problemer med forurening. Men det tal er altså eksploderet i år. - Det er en vanvittig stigning, siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Citat fra: https://www.dr.dk/nyheder/indland/250-drikkevandsboringer-forurenet-en-vanvittig-stigning

GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) udtaler til en artikel i DR
:
De områder, hvor ministeren ønsker at forbyde brugen af pesticider, kaldes boringsnære beskyttelsesområder, og ifølge beregninger fra GEUS, udgør de områder 0,5 procent, af Danmarks samlede areal. Men det område, hvor grundvandet bliver dannet i, er langt større. GEUS vurderer, at det svarer til 16 procent af landets areal. - Det areal skal også tænkes ind for at mindske risikoen for forurening med pesticider, siger Hans Jørgen Henriksen. - Grundvandsdannelsen sker jo i mange tilfælde i større afstande fra boringen og vil ikke være omfattet med denne beskyttelseszone, man laver lige omkring boringen. Vi taler om flere kilometer væk fra en boring, siger Hans Jørgen Henriksen. (red: 0,5% svarer til 21.000 ha)

https://www.dr.dk/nyheder/indland/notat-garanti-rent-drikkevand-kraever-vidtgaaende-sproejteforbud


En af vejene til målet er nye Folkeskove hvor danskerne kan donere træer til plantning på kommunal- og stats jord over grundvandsressourcer, og samtidigt hjælpe til mindre CO2 i atmosfæren. Situationen er alvorlig for det danske grundvand.

Skovrejsningsprojekter er en vigtig brik i at sikre grundvandet mod forurening. Det er generelt dyrt at rejse skov, så vandforsyninger og kommunerne vælger kun denne løsning i deres allermest følsomme indvindingsområder. Disse områder har topprioritet i beskyttelsesarbejdet, men fokus, vilje og midler mangler til at få beskyttet grundvandet.

Udfordringerne kalder på en fælles indsats - et kvantespring - for fremtidens rene drikkevand i Danmark. Derfor er det ikke bare en offentlig opgave for kommunerne og staten. Vores aftaler med disse sikrer, at de midler der genereres via donationer fra private og virksomheder er med til at accellerer rejsningen af nye Folkeskove i Danmark til beskyttelsen af det rene drikkevand.

Fakta fra DANVA:

  1. Skovrejsningsprojekterne er vigtige for vandforsyningerne i deres langsigtede arbejde med at beskytte grundvandet, så vi fortsat har rent drikkevand i vandhanen.
  2. Der rejses for lidt skov i Danmark, hvis regeringen vil nå sit mål om at fordoble det danske skovareal indenfor en skovgeneration, jf. det nationale skovprogram vedtaget af Regeringen i 1989.
  3. Miljøministeriet har siden 2002 indgået mange nye aftaler med vandforsyninger og kommuner om skovrejsning
  4. Miljøministeriet har i perioden 2000-2008 rejst 183 ha om året. Med det aktivitetsniveau vil det tage 35-40 år at indfri de indgåede aftaler.
  5. På finansloven for 2010 faldt anlægsbevillingen til statslig skovrejsning m.v. 60 % fra 2009 til 2010.
  6. Med det forventede aktivitetsniveau indenfor statslig skovrejsning vil det nu tage over 50 år at indfri de indgåede aftaler med vandforsyninger og kommuner.
Din donation gør en forskel!

 
Co-creation samarbejdspartnere
Virksomheder som har doneret