Vedtægter for Den selvejende institution Growing Trees Network Foundation S/I (CVR: 37360791​)
Rejsning af folkeskov til sikring af rent drikkevand.

§ 1  Den selvejende institutions navn og hjemsted
1.1. Den selvejende institutions navn er: Growing Trees Network Foundation S/I. (Rejsning af folkeskov til sikring af rent drikkevand).
1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Smedebakken 27, 8544 Mørke, Syddjurs Kommune, Region Midtjylland.
 
§ 2 Den selvejende institutions formål
Growing Trees Network Foundation er en selvejende institution, hvis over-ordnede formål er følgende:
2.1. Rejsning af nye folkeskove på kommunal, statslig eller kirke jord i Danmark og udlandet til sikring af grundvandsressourcer, klimasikring og CO2 reduktion, herunder også:
           a) Rejsning af folkeskove på jord ejet af virksomheder, organisationer og private med offentlig adgang, og hvor den fremtidige vedligeholdelse er sikret igennem aftale med kommune eller stat.
2.2. Rejsning af nye skove på kommunal eller statslig jord til for grønning af Danmark, klimasikring og CO2 reduktion.
2.3 At yde finansiel støtte til kommunernes og statens jordopkøb i områder med særlige drikkevandsinteresser for hurtigere etablering af beskyttende folkeskov.
Co-creation samarbejdspartnere
Virksomheder som har doneret