Vedtægter for Den selvejende institution Growing Trees Network Foundation S/I (CVR: 37360791​)
Rejsning af folkeskov til sikring af rent drikkevand.

§ 1  Den selvejende institutions navn og hjemsted
1.1. Den selvejende institutions navn er: Growing Trees Network Foundation S/I. (Rejsning af folkeskov til sikring af rent drikkevand).
1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Norddigesvej 2, 1.th, 8240 Risskov.
 
§ 2    Den selvejende institutions formål

         Growing Trees Network Foundation er en selvejende institution, hvis overordnede formål er følgende:

         2.1.   Rejsning af nye folkeskove på kommunal, statslig eller kirke jord i Danmark og udlandet til sikring af grundvandsressourcer, klimasikring og CO2 reduktion, herunder
                  også:

                        a) Rejsning af folkeskove på jord ejet af virksomheder, organisationer og private med offentlig adgang, og hvor den fremtidige vedligeholdelse er sikret igennem
                             aftale med kommune, stat eller 3. part.

         2.2.   Rejsning af nye skove på kommunal, statslig, offentlig eller fondsejet jord til for grønning af Danmark, klimasikring og CO2 reduktion.

         2.3    At yde finansiel støtte til kommunernes og statens jordopkøb i områder med særlige drikkevandsinteresser for hurtigere etablering af beskyttende folkeskov.

         2.4    Rejsning af skov uden for Danmark, primært i tropiske og subtropiske lande - enten via egne skovrejsningsprojekter eller i samarbejde med andre skovrejsnings
                  organisationer / NGO’er.

 
Co-creation samarbejdspartnere
Virksomheder som har doneret