Fragt:
Total: 0,00 DKK
 
Donér træer
Donér til jordopkøb
Produkter
Vedtægter for Den selvejende institution Growing Trees Network Foundation S/I (CVR: 37360791​)
Rejsning af folkeskov til sikring af rent drikkevand.

§ 1  Den selvejende institutions navn og hjemsted
1.1. Den selvejende institutions navn er: Growing Trees Network Foundation S/I. (Rejsning af folkeskov til sikring af rent drikkevand).
1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Smedebakken 27, 8544 Mørke, Syddjurs Kommune, Region Midtjylland.
 
§ 2 Den selvejende institutions formål
Growing Trees Network Foundation er en selvejende institution, hvis over-ordnede formål er følgende:
2.1. Rejsning af nye folkeskove på kommunal, statslig eller kirke jord i Danmark og udlandet til sikring af grundvandsressourcer, klimasikring og CO2 reduktion, herunder også:
           a) Rejsning af folkeskove på jord ejet af virksomheder, organisationer og private med offentlig adgang, og hvor den fremtidige vedligeholdelse er sikret igennem aftale med kommune eller stat.
2.2. Rejsning af nye skove på kommunal eller statslig jord til for grønning af Danmark, klimasikring og CO2 reduktion.
2.3 At yde finansiel støtte til kommunernes og statens jordopkøb i områder med særlige drikkevandsinteresser for hurtigere etablering af beskyttende folkeskov.

§ 3 Stiftelse
3.1. Den selvejende institution stiftes af den socialøkonomiske virksomhed Growing Trees Network.
3.2. Den selvejende institutions formue ved stiftelsen udgør kr. 30.000,00, der er indbetalt af stifterne.
3.3. Den selvejende institution hæfter alene med sin formue. Ingen kan forpligtes til at foretage indskud i den selvejende institution, udover hvad der af stifterne er indskudt i forbindelse med stiftelsen. Evt. opsparet overskud på den
løbende drift skal anvendes til virkeliggørelse af de i vedtægternes § 2 anførte formål, således at 80% af den selvejende institutions indtægter og formue anvendes til opnåelse af formålet, og maks. 20% anvendes til administration og
heraf forbundne udgifter ved den selvejende institutions drift. Administrationsomkostningen søges sænket hurtigst muligt, således at så meget som muligt mere end de garanterede 80% af indtægterne kan gå til skov- og natur
fremme.

§ 4  Bestyrelse
4.1. Bestyrelsen består af 3 til 5 medlemmer.
4.2. Bestyrelsen udpeges med virkning fra den 1. januar 2016 og for en 2-årig pe-riode. Medlemmerne til bestyrelsen udpeges således:
4.3. Stifterne af Growing Trees Network Lars Heiselberg Vang Jensen og Kim Nielsen udpeges til bestyrelsen. Disse 2 medlemmer skal til stadighed være medlem af bestyrelsen uanset bestemmelsen i § 4.2. Yderligere 3 medlemmer kan
indstilles af Growing Trees Network til bestyrelsen.
4.4. Ved forfald af et bestyrelsesmedlem er de, som har udpeget den pågældende, berettiget til at udpege en ny person til bestyrelsesmedlem. Genvalg kan finde sted.
4.5. Bestyrelsens formandskab, det vil sige formand og næstformand udgøres, indtil andet måtte blive besluttet som vedtægtsændring, af henholdsvis Lars Heiselberg Jensen og Kim Nielsen. Disse 2 medlemmer skiftes til over en 2-årig
periode at være henholdsvis formand og næstformand. Herudover konstituerer bestyrelsen sig selv med kasserer og sekretær.
 
§ 5 Bestyrelsens arbejde og ansvar
5.1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af den selvejende institution. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
5.2. Bestyrelsen planlægger og fastlægger retningslinjerne for den virksomhed der skal tjene til opfyldelsen af formålet for den selvejende institution.
5.3. Bestyrelsen udarbejder et årligt budget.
5.4. Bestyrelsen mødes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet, dog mindst 4 gange årligt.
5.5. Bestyrelsesmøder indkaldes ved formanden.
5.6. Der føres protokol over det på møderne passerede, som underskrives af be-styrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af den medlemmer, herunder formand eller næstformand er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes forfald næstformandens - stemme afgørende.
 
§ 6  Tegningsregel
6.1. Den selvejende institution tegnes af bestyrelsens formand, næstformand og kasserer i forening eller af den samlede bestyrelsen.
 
§ 7 Vederlag til bestyrelsens medlemmer
7.1. Medlemmer af bestyrelsen honoreres med et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Det årlige honorar fastsættes af bestyrelsen i forbindelse med godkendelse af årsrapporten.
 
§ 8 Den selvejende institutions administration
8.1. Bestyrelsen kan ansættes en direktør eller daglig leder til at varetage den dag-lige ledelse af den selvejende institution i overensstemmelse med de anvisninger og retningslinjer, som bestyrelsen giver.
8.2.  Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter den selvejende institutions forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning
8.3. Det påhviler den daglige leder under bestyrelseskontrol at sørge for, at den selvejende institutions regnskabsføring sker under iagttagelse af lovgivnin-gens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende vis.
 
§ 9 Regnskabsår
9.1. Den selvejende institutions regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2016.
 
§ 10 Årsrapport og revision
10.1. Den selvejende institution skal udarbejde en årsrapport bestående af institutionens årsregnskab og ledelsesberetning.
10.2.  Den selvejende institutions årsrapport skal opgøres i overensstemmelse med de krav, der stilles af den til en hver tid gældende lovgivning. Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen og en evt. direktør og underkastes revision af en af bestyrelsen udpeget godkendt revisor.
 
§ 11 Ændring af vedtægten
11.1. Såfremt forandrede forhold gør det nødvendigt og/eller hensigtsmæssigt at ændre den selvejende institutions vedtægt, kan bestyrelsen ved kvalificeret flertal, dvs. ¾ der skal omfatte formand, vedtage en ændring af vedtægten. Vedtagne ændringer får først gyldighed, når de tillige er godkendt i fornødent omfang, evt. af civilstyrelsen.

§ 12 Den selvejende institutions indtægter
12.1. Den selvejende institutions indtægter består af sådanne kontantbeløb, som tilflyder institutionen ved arv eller gave. Indtægter i forbindelse med indsam-linger, herunder TV-indsamlinger, tv- og musikrettigheder, udbytte fra værdipapirer m.v.
 
§ 13 Anbringelse af den selvejende institutions kapital
13.1. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at den selvejende institutions kapital til en hver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel institutionens formål og kapitalens sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast med henblik på at opfylder formålet, jf. § 2
.
§ 14 Anvendelse af overskud
14.1. Den selvejende institutions årlige overskud, som dette fremkommer efter fradrag af alle udgifter til den selvejende institutions drift og administration, herunder evt. honorarer til bestyrelsesmedlemmer og revisorhonorarer, anvendes i overensstemmelse med formålet jf. § 2.
14.2. Det er ikke den selvejende institutions formål at generere et løbende overskud, idet indtægterne skal anvendes i overensstemmelse med formålet i § 2.
14.3. 80% af den selvejende institutions indtægter skal anvendes til opfyldelse af formålet. Maks. 20% af den selvejende institutions indtægter kan anvendes til administration og drift af den selvejende institution, herunder betaling af honorar til bestyrelsesmedlemmer. En procentsats som løbende søges sænket.
 
§ 15 Kapitalens udskillelse fra stifterne
15.1. Den selvejende institutions kapital, det være sig den indbetalte kapital eller indtægterne heraf, må ikke tilbageføres til stifterne. Den selvejende institutions midler må heller ikke komme denne til gode på anden vis, herunder ved lån, uddeling af kautionsstillelse eller 3. mands pant.
 
§ 16 Ændring af vedtægterne
16.1. Såfremt forandrede forhold gør det nødvendigt og/eller hensigtsmæssigt at ændre den selvejende institutions vedtægter, kan bestyrelsen ved et kvalificeret flertal (3/4) der skal omfatte formanden og næstformanden, vedtage ændringer i vedtægterne.
16.2. Vedtagne ændringer får først gyldighed, når de tillige er godkendt af relevante myndigheder og i det omfang dette kræves, af den for den selvejende institution gældende lovgivning, Civilstyrelsen.
 
§ 17 Fusion af den selvejende institution
17.1. Med en sådan majoritet som kræves til vedtægtsændringer og med samtykke fra Civilstyrelsen og i det omfang dette kræves af den for den selvejende in-stitutions gældende lovgivning, Civilstyrelsen samt efter høring af stifterne, kan bestyrelsen beslutte at sammenlægge den selvejende institution med en eller flere andre selvejende institutioner, der har det samme eller tilsvarende formål som den selvejende institution, eller lade en eller flere af den selvejende institutions evt. ejendomme overgå til en større national eller international selvejende institution og/eller fond, der har et formål svarende til den selvejende institutions overordnede formål, jf. § 2.
 
§ 18 Den selvejende institutions opløsning
18.1 Såfremt den situation skulle indtræde, at den selvejende institutions kapital måtte være gået tabt eller måtte være reduceret så stærkt, at en opretholdelse af den selvejende institution ikke længere kan anses for rimelig, kan den selvejende institution opløses med vedtagelse af bestyrelsen med samme flertal som kræves til vedtægtsændringer og under forudsætning af samtykke fra myndighederne, i det omfang dette kræves af den for den selvejende institutions gældende lovgivning, Civilstyrelsen samt efter høring af stifterne.
18.2. I det tilfælde at den selvejende institution opløses, skal den evt. tilbageværende kapital tildeles: DEN DANSKE NATURFOND, Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C, CVR 36502991.

§ 19 Underskrifter
19.1. Nærværende vedtægter underskrives af stifterne samt af bestyrelsen.

Således tiltrådt, den 7. januar 2016

_________________________         _______________________
Lars Heiselberg Vang Jensen            Kim Nielsen